Category Archives: 자료실

줄루어 사도신경 / Apostle Creed in isiZulu (South Africa)

The Apostles’ Creed (isiZulu) Ngiyakholwa kuNkulunkulu, uYise, uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba.  nakuJesu Krestu, iNdodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu.  Owamukelwa kuMoya oNgcwele, wazalwa yintombi uMariya.  Wahlupheka kuPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni,  wafa wembelwa, wehlela esihogweni.  Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo;  wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise, uSomandla;  lapho eyakuvela khona, uzothetha amacala abahleziyo nabafileyo.  Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele; ngiyakholwa kulo… Read More »

 592 total views,  1 views today