Monthly Archives: 6월 2018

줄루어 사도신경 / Apostle Creed in isiZulu (South Africa)

The Apostles’ Creed (isiZulu) Ngiyakholwa kuNkulunkulu, uYise, uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba.  nakuJesu Krestu, iNdodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu.  Owamukelwa kuMoya oNgcwele, wazalwa yintombi uMariya.  Wahlupheka kuPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni,  wafa wembelwa, wehlela esihogweni.  Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo;  wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise, uSomandla;  lapho eyakuvela khona, uzothetha amacala abahleziyo nabafileyo.  Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele; ngiyakholwa kulo… Read More »

 441 total views,  1 views today

킴스패밀리 선교편지 2018.4-5월

할렐루야! 사랑하는 선교의 동역자 여러분 안녕하십니까? 기도해주시는 덕분에 저희 가정은 잘 지내고 있습니다. 남아공은 이제 본격적인 겨울로 접어들어가면서 매우 쌀쌀한 날씨입니다. 남아공 겨울은 만만치 않아서 난방이 없으면 버티기 어려울 정도입니다. 한국은 슬슬 더워질 날씨인데 건강에 유의하시고, 4-5월 선교지 소식을 참고하셔서 기도로 함께해 주시기를 부탁드립니다.   –남아공에서 김신권/김다정 선교사 드림. 오기스교회   4월 첫째 주일은 부활주일로 지켰습니다. 이 날은 특별히… Read More »

 865 total views